European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2013. gada 1. februārī

2013.5.02.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2013. gada 1. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 2 mljrd. euro (līdz 216.7 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2013. gada 31. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 20 milj. ASV dolāru 1 mljrd. ASV dolāru
2013. gada 31. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 4.1 mljrd. ASV dolāru 0.3 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.4 mljrd. euro (līdz 305.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.9 mljrd. euro (līdz 883.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 53.6 mljrd. euro (līdz 72.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 114.5 mljrd. euro (līdz 625.7 mljrd. euro). Trešdien, 2013. gada 30. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 125.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 124.1 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 208.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 6.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 3.7 mljrd. euro apmērā, savukārt 137.2 mljrd. euro tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās un bija tuvu nullei, bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 181 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 207.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 4.4 mljrd. euro (līdz 270.9 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar "Vērtspapīru tirgu programmas" un pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2013. gada 1. februārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 205.4 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 49.1 mljrd. euro un 16.3 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 71.4 mljrd. euro (līdz 408.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 438,687 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 255,050 1,142
2.1 SVF debitoru parādi 87,346 −55
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 167,704 1,197
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,703 −2,507
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,045 49
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22,045 49
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,015,482 −140,751
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 124,149 −1,153
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 891,327 −139,602
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 7 5
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 127,288 −4,032
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 575,967 −6,807
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 270,869 −4,367
7.2 Pārējie vērtspapīri 305,099 −2,440
8 Valdības parāds euro 29,912 −50
9 Pārējie aktīvi 276,561 −6,130
Kopā aktīvi 2,769,695 −159,085
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 883,854 1,928
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 797,938 −97,635
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 408,150 −71,350
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 180,957 −26,241
2.3 Termiņnoguldījumi 208,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 331 −45
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,792 217
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 107,581 −54,946
5.1 Saistības pret valdību 72,546 −53,568
5.2 Pārējās saistības 35,035 −1,378
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 179,126 −5,935
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,509 −380
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,549 1,010
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,549 1,010
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,952 0
10 Pārējās saistības 234,435 −3,316
11 Pārvērtēšanas konti 407,378 0
12 Kapitāls un rezerves 85,581 −28
Kopā pasīvi 2,769,695 −159,085
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem