European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 lutego 2013 r.

5 lutego 2013

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 1 lutego 2013 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln EUR wynikał z zakupu złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 2 mld EUR do poziomu 216,7 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
31 stycznia 2013 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 20 mln USD 1 mld USD
31 stycznia 2013 r. 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 4,1 mld USD 0,3 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2,4 mld EUR do poziomu 305,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,9 mld EUR do poziomu 883,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 53,6 mld EUR do poziomu 72,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 114,5 mld EUR do poziomu 625,7 mld EUR. W środę 30 stycznia 2013 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 125,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 124,1 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 208,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

W tym tygodniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 6,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 3,7 mld EUR, zaś kwota 137,2 mld EUR została spłacona przed terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie bliskim zera, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 181 mld EUR (wobec 207,2 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 4,4 mld EUR do poziomu 270,9 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych zakupionych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz pierwszego programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 1 lutego 2013 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 205,4 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 49,1 mld EUR i 16,3 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 71,4 mld EUR do poziomu 408,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 438.687 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 255.050 1.142
2.1 Należności od MFW 87.346 −55
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 167.704 1.197
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.703 −2.507
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.045 49
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.045 49
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.015.482 −140.751
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 124.149 −1.153
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 891.327 −139.602
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 7 5
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 127.288 −4.032
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 575.967 −6.807
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 270.869 −4.367
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 305.099 −2.440
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 29.912 −50
9 Pozostałe aktywa 276.561 −6.130
Aktywa razem 2.769.695 −159.085
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 883.854 1.928
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 797.938 −97.635
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 408.150 −71.350
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 180.957 −26.241
2.3 Depozyty terminowe 208.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 331 −45
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.792 217
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 107.581 −54.946
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 72.546 −53.568
5.2 Pozostałe zobowiązania 35.035 −1.378
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 179.126 −5.935
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.509 −380
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.549 1.010
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.549 1.010
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.952 0
10 Pozostałe pasywa 234.435 −3.316
11 Różnice z wyceny 407.378 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.581 −28
Pasywa razem 2.769.695 −159.085
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami