European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. únoru 2013

5. února 2013

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. února 2013 odpovídal růst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlatých mincí jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 2 mld. EUR na 216,7 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
31. ledna 2013 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 20 mil. USD 1 mld. USD
31. ledna 2013 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 4,1 mld. USD 0,3 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 2,4 mld. EUR na 305,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 1,9 mld. EUR na 883,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 53,6 mld. EUR na 72,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesl o 114,5 mld. EUR na 625,7 mld. EUR. Ve středu 30. ledna 2013 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 125,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 124,1 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 208,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Během sledovaného týdne byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 6,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 3,7 mld. EUR, přičemž před lhůtou splatnosti byla splacena částka 137,2 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky beze změny na téměř nulové úrovni, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 181 mld. EUR (oproti 207,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 4,4 mld. EUR na 270,9 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry a v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 1. února 2013 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 205,4 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 49,1 mld. EUR, resp. 16,3 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 71,4 mld. EUR na 408,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 438 687 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 255 050 1 142
2.1 Pohledávky za MMF 87 346 −55
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 167 704 1 197
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 703 −2 507
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 045 49
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 045 49
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 015 482 −140 751
5.1 Hlavní refinanční operace 124 149 −1 153
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 891 327 −139 602
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 7 5
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 127 288 −4 032
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 575 967 −6 807
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 270 869 −4 367
7.2 Ostatní cenné papíry 305 099 −2 440
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 29 912 −50
9 Ostatní aktiva 276 561 −6 130
Aktiva celkem 2 769 695 −159 085
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 883 854 1 928
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 797 938 −97 635
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 408 150 −71 350
2.2 Vkladová facilita 180 957 −26 241
2.3 Termínované vklady 208 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 331 −45
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 792 217
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 107 581 −54 946
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 72 546 −53 568
5.2 Ostatní závazky 35 035 −1 378
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 179 126 −5 935
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 509 −380
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 549 1 010
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 549 1 010
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 952 0
10 Ostatní pasiva 234 435 −3 316
11 Účty přecenění 407 378 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 581 −28
Pasiva celkem 2 769 695 −159 085
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média