European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 februari 2013

5 februari 2013

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 1 februari 2013 was de stijging van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 2 miljard naar EUR 216,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
31 januari 2013 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 20 miljoen USD 1 miljard
31 januari 2013 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 4,1 miljard USD 0,3 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2,4 miljard naar EUR 305,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,9 miljard naar EUR 883,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 53,6 miljard naar EUR 72,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 114,5 miljard naar EUR 625,7 miljard. Op woensdag 30 januari 2013 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 125,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 124,1 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 208,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Tijdens de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 6,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 3,7 miljard verrekend, terwijl EUR 137,2 miljard vóór de vervaldatum werd terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef met bijna nul vrijwel onveranderd, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 181 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 207,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 4,4 miljard naar EUR 270,9 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en het eerste programma voor aankoop van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 1 februari 2013 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 205,4 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 49,1 miljard en EUR 16,3 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 71,4 miljard naar EUR 408,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 438.687 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 255.050 1.142
2.1 Vorderingen op het IMF 87.346 −55
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 167.704 1.197
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.703 −2.507
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.045 49
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.045 49
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.015.482 −140.751
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 124.149 −1.153
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 891.327 −139.602
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 7 5
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 127.288 −4.032
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 575.967 −6.807
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 270.869 −4.367
7.2 Overige waardepapieren 305.099 −2.440
8 Overheidsschuld, luidende in euro 29.912 −50
9 Overige activa 276.561 −6.130
Totaal activa 2.769.695 −159.085
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 883.854 1.928
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 797.938 −97.635
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 408.150 −71.350
2.2 Depositofaciliteit 180.957 −26.241
2.3 Termijndeposito's 208.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 331 −45
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.792 217
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 107.581 −54.946
5.1 Overheid 72.546 −53.568
5.2 Overige verplichtingen 35.035 −1.378
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 179.126 −5.935
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.509 −380
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.549 1.010
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.549 1.010
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.952 0
10 Overige passiva 234.435 −3.316
11 Herwaarderingsrekeningen 407.378 0
12 Kapitaal en reserves 85.581 −28
Totaal passiva 2.769.695 −159.085
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media