European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 февруари 2013 г.

5 февруари 2013 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 1 февруари 2013 г., отразява покупката на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 2 млрд. евро до 216,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
31 януари 2013 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 20 млн. щатски долара 1 млрд. щатски долара
31 януари 2013 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 4,1 млрд. щатски долара 0,3 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2,4 млрд. евро до 305,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,9 млрд. евро до 883,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 53,6 млрд. евро до 72,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 114,5 млрд. евро до 625,7 млрд. евро. На 30 януари 2013 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 125,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 124,1 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 208,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 6,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 3,7 млрд. евро, а 137,2 млрд. евро бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава практически без изменение, близо до нулата, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 181 млрд. евро (при 207,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 4,4 млрд. евро до 270,9 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа и първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 1 февруари 2013 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 205,4 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 49,1 млрд. евро и 16,3 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 71,4 млрд. евро до 408,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 438 687 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 255 050 1 142
2.1 Вземания от МВФ 87 346 −55
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 167 704 1 197
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 703 −2 507
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 045 49
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 045 49
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 015 482 −140 751
5.1 Основни операции по рефинансиране 124 149 −1 153
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 891 327 −139 602
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 7 5
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 127 288 −4 032
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 575 967 −6 807
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 270 869 −4 367
7.2 Други ценни книжа 305 099 −2 440
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 29 912 −50
9 Други активи 276 561 −6 130
Общо активи 2 769 695 −159 085
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 883 854 1 928
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 797 938 −97 635
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 408 150 −71 350
2.2 Депозитно улеснение 180 957 −26 241
2.3 Срочни депозити 208 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 331 −45
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 792 217
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 107 581 −54 946
5.1 Сектор „Държавно управление“ 72 546 −53 568
5.2 Други задължения 35 035 −1 378
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 179 126 −5 935
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 509 −380
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 549 1 010
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 549 1 010
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 952 0
10 Други задължения 234 435 −3 316
11 Сметки за преоценка 407 378 0
12 Капитал и резерви 85 581 −28
Общо пасиви 2 769 695 −159 085
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите