European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. februarja 2013

5. februar 2013

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. februarja 2013, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 2 milijardi EUR na 216,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
31. januar 2013 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 20 mio USD 1 mrd USD
31. januar 2013 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 4,1 mrd USD 0,3 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2,4 milijarde EUR na 305,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,9 milijarde EUR na 883,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 53,6 milijarde EUR na 72,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 114,5 milijarde EUR na 625,7 milijarde EUR. V sredo, 30. januarja 2013, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 125,3 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 124,1 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 208,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 6,2 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 3,7 milijarde EUR, medtem ko je bilo 137,2 milijarde EUR odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj nespremenjena blizu nič, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 181 milijard EUR (v primerjavi z 207,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 4,4 milijarde EUR na 270,9 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 1. februarja 2013, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 205,4 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 49,1 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 16,3 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 71,4 milijarde EUR na 408,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 438.687 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 255.050 1.142
2.1 Terjatve do MDS 87.346 −55
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 167.704 1.197
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.703 −2.507
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.045 49
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.045 49
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.015.482 −140.751
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 124.149 −1.153
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 891.327 −139.602
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 7 5
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 127.288 −4.032
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 575.967 −6.807
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 270.869 −4.367
7.2 Drugi vrednostni papirji 305.099 −2.440
8 Dolg širše države v EUR 29.912 −50
9 Druga sredstva 276.561 −6.130
Skupaj sredstva 2.769.695 −159.085
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 883.854 1.928
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 797.938 −97.635
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 408.150 −71.350
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 180.957 −26.241
2.3 Vezane vloge 208.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 331 −45
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.792 217
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 107.581 −54.946
5.1 Širša država 72.546 −53.568
5.2 Druge obveznosti 35.035 −1.378
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 179.126 −5.935
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.509 −380
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.549 1.010
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.549 1.010
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.952 0
10 Druge obveznosti 234.435 −3.316
11 Računi prevrednotenja 407.378 0
12 Kapital in rezerve 85.581 −28
Skupaj obveznosti 2.769.695 −159.085
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije