European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 1 februari 2013

5 februari 2013

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 1 februari 2013 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 2 miljarder EUR till 216,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
31 januari 2013 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 20 miljoner USD 1 miljard USD
31 januari 2013 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 4,1 miljarder USD 0,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2,4 miljarder EUR till 305,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,9 miljarder EUR till 883,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 53,6 miljarder EUR till 72,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 114,5 miljarder EUR till 625,7 miljarder EUR. Onsdagen den 30 januari 2013 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 125,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 124,1 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 208,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 6,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 3,7 miljarder EUR medan 137,2 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat nära noll medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 181 miljarder EUR (jämfört med 207,2 miljarder föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 4,4 miljarder EUR till 270,9 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper anskaffade inom ramen för värdepappersprogrammet och det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 1 februari 2013 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 205,4 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 49,1 miljarder EUR respektive 16,3 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 71,4 miljarder EUR till 408,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 438.687 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 255.050 1.142
2.1 Fordringar på IMF 87.346 −55
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 167.704 1.197
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.703 −2.507
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.045 49
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.045 49
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.015.482 −140.751
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 124.149 −1.153
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 891.327 −139.602
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 7 5
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 127.288 −4.032
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 575.967 −6.807
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 270.869 −4.367
7.2 Andra värdepapper 305.099 −2.440
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 29.912 −50
9 Övriga tillgångar 276.561 −6.130
Summa tillgångar 2.769.695 −159.085
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 883.854 1.928
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 797.938 −97.635
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 408.150 −71.350
2.2 Inlåningsfacilitet 180.957 −26.241
2.3 Inlåning med fast löptid 208.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 331 −45
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.792 217
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 107.581 −54.946
5.1 Offentliga sektorn 72.546 −53.568
5.2 Övriga skulder 35.035 −1.378
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 179.126 −5.935
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.509 −380
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.549 1.010
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.549 1.010
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.952 0
10 Övriga skulder 234.435 −3.316
11 Värderegleringskonton 407.378 0
12 Eget kapital 85.581 −28
Summa skulder 2.769.695 −159.085
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media