Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 31. augustu 2012

4. septembra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 31. augusta 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 1 mil. EUR v dôsledku predaja zlatých mincí jednou z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 2,1 mld. EUR na 241,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
30. august 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 8,5 mld. USD 6,2 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,5 mld. EUR na 320,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 0,6 mld. EUR na 896,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 35,9 mld. EUR na 88,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 12,6 mld. EUR na 652,3 mld. EUR. V stredu 29. augusta 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 131,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 131,5 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 211,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 209 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 30. augusta 2012 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 8,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 9,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,6 mld. EUR (v porovnaní s 0,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 346 mld. EUR (v porovnaní s 329,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nákupov cenných papierov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov zvýšil o 0,2 mld. EUR na 279 mld. EUR. V týždni končiacom sa 31. augusta 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 208,8 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 54,9 mld. EUR a 15,3 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 15,5 mld. EUR na 541 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 433 778 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 262 946 552
2.1 Pohľadávky voči MMF 91 082 −6
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 171 864 558
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 49 048 −1 557
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 172 1 125
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 172 1 125
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 209 827 1 592
5.1 Hlavné refinančné operácie 131 484 239
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 077 721 1 441
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 590 −86
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 32 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 218 803 3 760
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 599 298 −316
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 279 038 169
7.2 Ostatné cenné papiere 320 259 −485
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 041 0
9 Ostatné aktíva 261 857 −837
Úhrn aktív 3 084 769 4 317
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 896 434 561
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 098 605 29 756
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 541 046 15 549
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 345 956 16 609
2.3 Termínované vklady 209 000 −2 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 603 98
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 549 5
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 110 410 −35 885
5.1 Verejná správa 88 286 −35 867
5.2 Ostatné záväzky 22 124 −18
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 177 863 6 548
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 205 2 030
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 024 −893
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 024 −893
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 886 0
10 Ostatné pasíva 231 206 2 195
11 Účty precenenia 409 840 −1
12 Kapitál a rezervy 85 750 0
Úhrn pasív 3 084 769 4 317