SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. august 2012

4. september 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 31. august 2012, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 2,1 mia. euro til 241,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
30. august 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 8,5 mia. USD 6,2 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 320,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,6 mia. euro til 896,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 35,9 mia. euro til 88,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 12,6 mia. euro til 652,3 mia. euro. Onsdag den 29. august 2012 udløb en primær markedsoperation på 131,2 mia. euro, og en ny på 131,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 211,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 209 mia. euro. Torsdag den 30. august 2012 udløb en langfristet markedsoperation på 8,3 mia. euro, og en ny på 9,7 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,6 mia. euro (mod 0,7 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 346 mia. euro (mod 329,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,2 mia. euro til 279 mia. euro. Denne stigning skyldtes køb af værdipapirer under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 31. august 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 208,8 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 54,9 mia. euro og 15,3 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 15,5 mia. euro til 541 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 433.778 −1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 262.946 552
2.1 Tilgodehavender hos IMF 91.082 −6
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 171.864 558
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 49.048 −1.557
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.172 1.125
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.172 1.125
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.209.827 1.592
5.1 Primære markedsoperationer 131.484 239
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.077.721 1.441
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 590 −86
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 32 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 218.803 3.760
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 599.298 −316
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 279.038 169
7.2 Andre værdipapirer 320.259 −485
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.041 0
9 Andre aktiver 261.857 −837
Aktiver i alt 3.084.769 4.317
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 896.434 561
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.098.605 29.756
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 541.046 15.549
2.2 Indlånsfacilitet 345.956 16.609
2.3 Indskud med fast løbetid 209.000 −2.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2.603 98
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.549 5
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 110.410 −35.885
5.1 Offentlig forvaltning og service 88.286 −35.867
5.2 Andre forpligtelser 22.124 −18
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 177.863 6.548
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 6.205 2.030
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.024 −893
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.024 −893
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.886 0
10 Andre forpligtelser 231.206 2.195
11 Revalueringskonti 409.840 −1
12 Kapital og reserver 85.750 0
Passiver i alt 3.084.769 4.317