Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 augusti 2012

4 september 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 31 augusti 2012 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) en försäljning av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 2,1 miljarder EUR till 241,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
30 augusti 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 8,5 miljarder USD 6,2 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 320,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 896,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 35,9 miljarder EUR till 88,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 12,6 miljarder EUR till 652,3 miljarder EUR. Onsdagen den 29 augusti 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 131,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 131,5 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 211,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 209 miljarder EUR, erhölls med en löptid på en vecka. Torsdagen den 30 augusti 2012 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 8,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 9,7 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,6 miljarder EUR (jämfört med 0,7 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 346 miljarder EUR (jämfört med 329,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 279 miljarder EUR. Denna ökning berodde på köp av värdepapper inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 31 augusti 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 208,8 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 54,9 miljarder EUR respektive 15,3 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 15,5 miljarder EUR till 541 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 433.778 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 262.946 552
2.1 Fordringar på IMF 91.082 −6
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 171.864 558
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 49.048 −1.557
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.172 1.125
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.172 1.125
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.209.827 1.592
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 131.484 239
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.077.721 1.441
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 590 −86
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 32 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 218.803 3.760
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 599.298 −316
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 279.038 169
7.2 Andra värdepapper 320.259 −485
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.041 0
9 Övriga tillgångar 261.857 −837
Summa tillgångar 3.084.769 4.317
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 896.434 561
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.098.605 29.756
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 541.046 15.549
2.2 Inlåningsfacilitet 345.956 16.609
2.3 Inlåning med fast löptid 209.000 −2.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.603 98
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.549 5
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 110.410 −35.885
5.1 Offentliga sektorn 88.286 −35.867
5.2 Övriga skulder 22.124 −18
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 177.863 6.548
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.205 2.030
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.024 −893
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.024 −893
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.886 0
10 Övriga skulder 231.206 2.195
11 Värderegleringskonton 409.840 −1
12 Eget kapital 85.750 0
Summa skulder 3.084.769 4.317