Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 31 augustus 2012

4 september 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 31 augustus 2012 was de daling van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 2,1 miljard naar EUR 241,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
30 augustus 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 8,5 miljard USD 6,2 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 320,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 896,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 35,9 miljard naar EUR 88,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 12,6 miljard naar EUR 652,3 miljard. Op woensdag 29 augustus 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 131,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 131,5 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 211,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 209 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken. Op donderdag 30 augustus 2012 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 8,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 9,7 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,6 miljard (vergeleken met EUR 0,7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 346 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 329,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 279 miljard. Deze stijging was het gevolg van de aankopen van waardepapieren in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 31 augustus 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 208,8 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 54,9 miljard en EUR 15,3 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 15,5 miljard naar EUR 541 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 433.778 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 262.946 552
2.1 Vorderingen op het IMF 91.082 −6
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 171.864 558
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 49.048 −1.557
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.172 1.125
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.172 1.125
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.209.827 1.592
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 131.484 239
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.077.721 1.441
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 590 −86
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 32 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 218.803 3.760
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 599.298 −316
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 279.038 169
7.2 Overige waardepapieren 320.259 −485
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.041 0
9 Overige activa 261.857 −837
Totaal activa 3.084.769 4.317
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 896.434 561
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.098.605 29.756
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 541.046 15.549
2.2 Depositofaciliteit 345.956 16.609
2.3 Termijndeposito's 209.000 −2.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.603 98
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.549 5
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 110.410 −35.885
5.1 Overheid 88.286 −35.867
5.2 Overige verplichtingen 22.124 −18
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 177.863 6.548
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.205 2.030
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.024 −893
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.024 −893
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.886 0
10 Overige passiva 231.206 2.195
11 Herwaarderingsrekeningen 409.840 −1
12 Kapitaal en reserves 85.750 0
Totaal passiva 3.084.769 4.317