Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 31 sierpnia 2012 r.

4 września 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 31 sierpnia 2012 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln EUR wynikał ze sprzedaży złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 2,1 mld EUR do poziomu 241,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
30 sierpnia 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 8,5 mld USD 6,2 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld EUR do poziomu 320,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,6 mld EUR do poziomu 896,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 35,9 mld EUR do poziomu 88,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 12,6 mld EUR do poziomu 652,3 mld EUR. W środę 29 sierpnia 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 131,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 131,5 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 211,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 209 mld EUR, z terminem tygodniowym. W czwartek 30 sierpnia 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 8,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 9,7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,6 mld EUR (wobec 0,7 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 346 mld EUR (wobec 329,3 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,2 mld EUR do poziomu 279 mld EUR. Wzrost ten wynikał z zakupów papierów wartościowych w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 31 sierpnia 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 208,8 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 54,9 mld EUR i 15,3 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 15,5 mld EUR do poziomu 541 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 433.778 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 262.946 552
2.1 Należności od MFW 91.082 −6
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 171.864 558
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 49.048 −1.557
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.172 1.125
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.172 1.125
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.209.827 1.592
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 131.484 239
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.077.721 1.441
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 590 −86
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 32 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 218.803 3.760
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 599.298 −316
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 279.038 169
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 320.259 −485
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.041 0
9 Pozostałe aktywa 261.857 −837
Aktywa razem 3.084.769 4.317
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 896.434 561
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.098.605 29.756
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 541.046 15.549
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 345.956 16.609
2.3 Depozyty terminowe 209.000 −2.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.603 98
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.549 5
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 110.410 −35.885
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 88.286 −35.867
5.2 Pozostałe zobowiązania 22.124 −18
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 177.863 6.548
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.205 2.030
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.024 −893
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.024 −893
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.886 0
10 Pozostałe pasywa 231.206 2.195
11 Różnice z wyceny 409.840 −1
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.750 0
Pasywa razem 3.084.769 4.317
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami