Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 31 август 2012 г.

4 септември 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 31 август 2012 г., отразява извършената продажба на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 2,1 млрд. евро до 241,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
30 август 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 8,5 млрд. щатски долара 6,2 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 320,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,6 млрд. евро до 896,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 35,9 млрд. евро до 88,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 12,6 млрд. евро до 652,3 млрд. евро. На 29 август 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 131,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 131,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 211,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 209 млрд. евро. На 30 август 2012 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 8,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 9,7 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,6 млрд. евро (при 0,7 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 346 млрд. евро (при 329,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 279 млрд. евро. Увеличението се дължи на покупките на ценни книжа по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 31 август 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 208,8 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 54,9 млрд. евро и 15,3 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 15,5 млрд. евро до 541 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 433 778 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 262 946 552
2.1 Вземания от МВФ 91 082 −6
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 171 864 558
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 49 048 −1 557
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 172 1 125
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 172 1 125
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 209 827 1 592
5.1 Основни операции по рефинансиране 131 484 239
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 077 721 1 441
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 590 −86
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 32 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 218 803 3 760
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 599 298 −316
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 279 038 169
7.2 Други ценни книжа 320 259 −485
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 041 0
9 Други активи 261 857 −837
Общо активи 3 084 769 4 317
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 896 434 561
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 098 605 29 756
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 541 046 15 549
2.2 Депозитно улеснение 345 956 16 609
2.3 Срочни депозити 209 000 −2 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 603 98
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 549 5
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 110 410 −35 885
5.1 Сектор „Държавно управление“ 88 286 −35 867
5.2 Други задължения 22 124 −18
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 177 863 6 548
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 205 2 030
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 024 −893
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 024 −893
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 886 0
10 Други задължения 231 206 2 195
11 Сметки за преоценка 409 840 −1
12 Капитал и резерви 85 750 0
Общо пасиви 3 084 769 4 317