Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 31. augustā

2012.4.09.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 31. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 241.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 30. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 8.5 mljrd. ASV dolāru 6.2 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 320.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 896.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 35.9 mljrd. euro (līdz 88.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 12.6 mljrd. euro (līdz 652.3 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 29. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai 131.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 131.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 211.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 209 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2012. gada 30. augustā, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 8.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 9.7 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 346 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 329.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 279 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar veiktajiem vērtspapīru pirkumiem otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 31. augustā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 208.8 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 54.9 mljrd. euro un 15.3 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 15.5 mljrd. euro (līdz 541 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 433,778 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 262,946 552
2.1 SVF debitoru parādi 91,082 −6
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 171,864 558
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 49,048 −1,557
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,172 1,125
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,172 1,125
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,209,827 1,592
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 131,484 239
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,077,721 1,441
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 590 −86
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 32 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 218,803 3,760
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 599,298 −316
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 279,038 169
7.2 Pārējie vērtspapīri 320,259 −485
8 Valdības parāds euro 30,041 0
9 Pārējie aktīvi 261,857 −837
Kopā aktīvi 3,084,769 4,317
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 896,434 561
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,098,605 29,756
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 541,046 15,549
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 345,956 16,609
2.3 Termiņnoguldījumi 209,000 −2,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2,603 98
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,549 5
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 110,410 −35,885
5.1 Saistības pret valdību 88,286 −35,867
5.2 Pārējās saistības 22,124 −18
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 177,863 6,548
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6,205 2,030
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,024 −893
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,024 −893
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,886 0
10 Pārējās saistības 231,206 2,195
11 Pārvērtēšanas konti 409,840 −1
12 Kapitāls un rezerves 85,750 0
Kopā pasīvi 3,084,769 4,317