Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 31. avgusta 2012

4. september 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 31. avgusta 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, kar je posledica prodaje zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 2,1 milijarde EUR na 241,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
30. avgust 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 8,5 mrd USD 6,2 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 320,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,6 milijarde EUR na 896,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 35,9 milijarde EUR na 88,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 12,6 milijarde EUR na 652,3 milijarde EUR. V sredo, 29. avgusta 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 131,2 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 131,5 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 211,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 209 milijard EUR. V četrtek, 30. avgusta 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 8,3 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 9,7 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi z 0,7 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 346 milijard EUR (v primerjavi s 329,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 279 milijard EUR. Povečanje je rezultat nakupov vrednostnih papirjev v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 31. avgusta 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 208,8 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 54,9 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 15,3 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 15,5 milijarde EUR na 541 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 433.778 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 262.946 552
2.1 Terjatve do MDS 91.082 −6
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 171.864 558
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 49.048 −1.557
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.172 1.125
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.172 1.125
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.209.827 1.592
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 131.484 239
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.077.721 1.441
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 590 −86
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 32 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 218.803 3.760
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 599.298 −316
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 279.038 169
7.2 Drugi vrednostni papirji 320.259 −485
8 Dolg širše države v EUR 30.041 0
9 Druga sredstva 261.857 −837
Skupaj sredstva 3.084.769 4.317
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 896.434 561
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.098.605 29.756
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 541.046 15.549
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 345.956 16.609
2.3 Vezane vloge 209.000 −2.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.603 98
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.549 5
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 110.410 −35.885
5.1 Širša država 88.286 −35.867
5.2 Druge obveznosti 22.124 −18
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 177.863 6.548
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 6.205 2.030
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.024 −893
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.024 −893
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.886 0
10 Druge obveznosti 231.206 2.195
11 Računi prevrednotenja 409.840 −1
12 Kapital in rezerve 85.750 0
Skupaj obveznosti 3.084.769 4.317