Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. srpnu 2012

4. září 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 31. srpna 2012 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR prodeji zlatých mincí jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 2,1 mld. EUR na 241,9 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
30. srpna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 8,5 mld. USD 6,2 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 320,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 0,6 mld. EUR na 896,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 35,9 mld. EUR na 88,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 12,6 mld. EUR na 652,3 mld. EUR. Ve středu 29. srpna 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 131,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 131,5 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 211,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 209 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 30. srpna 2012 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 8,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 9,7 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,6 mld. EUR (oproti 0,7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 346 mld. EUR (oproti 329,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 279 mld. EUR. Tento nárůst byl výsledkem nákupů cenných papírů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 31. srpna 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 208,8 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 54,9 mld. EUR, resp. 15,3 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 15,5 mld. EUR na 541 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 433 778 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 262 946 552
2.1 Pohledávky za MMF 91 082 −6
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 171 864 558
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 49 048 −1 557
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 172 1 125
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 172 1 125
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 209 827 1 592
5.1 Hlavní refinanční operace 131 484 239
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 077 721 1 441
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 590 −86
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 32 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 218 803 3 760
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 599 298 −316
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 279 038 169
7.2 Ostatní cenné papíry 320 259 −485
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 041 0
9 Ostatní aktiva 261 857 −837
Aktiva celkem 3 084 769 4 317
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 896 434 561
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 098 605 29 756
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 541 046 15 549
2.2 Vkladová facilita 345 956 16 609
2.3 Termínované vklady 209 000 −2 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 603 98
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 549 5
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 110 410 −35 885
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 88 286 −35 867
5.2 Ostatní závazky 22 124 −18
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 177 863 6 548
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 205 2 030
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 024 −893
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 024 −893
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 886 0
10 Ostatní pasiva 231 206 2 195
11 Účty přecenění 409 840 −1
12 Kapitál a rezervní fondy 85 750 0
Pasiva celkem 3 084 769 4 317