Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 26. septembru 2008

30. septembra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 26. septembra 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 14 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných obchodov v amerických dolároch zvýšila o 19,5 mld. EUR na 214,2 mld. EUR. Vo štvrtok 25. septembra 2008 bol splatný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 20 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 25 mld. USD so splatnosťou 28 dní. V piatok 26. septembra 2008 bol uzavretý jednodňový refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 30 mld. USD a v rovnaký deň bol uzavretý ďalší refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 35 mld. USD so splatnosťou 7 dní. Eurosystém tieto obchody uzatvoril v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) stúpol o 1mld. EUR na 111,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 0,3 mld. EUR na 681,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 9 mld. EUR na 55,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 10,8 mld. EUR na 459,2 mld. EUR. V stredu 24. septembra 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 150 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 180 mld. EUR. Vo štvrtok 25. septembra 2008 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 50 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 6,8 mld. EUR (v porovnaní s 1,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni) a objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 28,1 mld. EUR (v porovnaní s 1,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 2,1 mld. EUR na 215,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 208 111 −14
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 134 408 3 258
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 187 24
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 125 221 3 234
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 103 153 17 653
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 042 −1 036
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 042 −1 036
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 487 311 37 042
5.1 Hlavné refinančné obchody 180 001 30 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 300 516 1 511
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 6 788 5 528
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 6 3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 46 408 2 933
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 111 284 974
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 474 0
9 Ostatné aktíva 375 357 −2 847
Úhrn aktív 1 518 548 57 963
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 681 659 349
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 243 461 28 364
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 215 393 2 100
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 28 059 26 258
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 9 6
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 318 176
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 62 326 7 902
5.1 Verejná správa 55 430 8 997
5.2 Ostatné záväzky 6 896 −1 095
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 127 464 19 078
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 136 608
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 068 807
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 068 807
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 120 0
10 Ostatné pasíva 155 952 681
11 Účty precenenia 152 364 0
12 Kapitál a rezervy 71 680 −2
Úhrn pasív 1 518 548 57 963

Kontakt pre médiá