Menu

Eurosystemets konsolidrade balansräkning per den 26 september 2008

30 september 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 26 september 2008 motsvarade minskningen på 14 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 19,5 miljarder EUR till 214,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar. Torsdagen den 25 september 2008 förföll en likvidiserande dagslånetransaktion i US-dollar på 20 miljarder USD och ersattes med en ny på 25 miljarder USD, med en löptid på 28 dagar. Fredagen den 26 september 2008 avvecklades en likvidiserande dagslånetransaktion på 30 miljarder USD. Samma dag avvecklades ytterligare en likvidiserande dagslånetransaktion på 35 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 111,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 681,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 9 miljarder EUR till 55,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 10,8 miljarder EUR till 459,2 miljarder EUR. Onsdagen den 24 september 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 150 miljarder EUR och ersattes med en ny på 180 miljarder EUR. Torsdagen den 25 september 2008 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 6,8 miljarder EUR (jämfört med 1,3 miljarder EUR föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 28,1 miljarder EUR (jämfört med 1,8 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,1 miljarder EUR till 215,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 208.111 −14
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 134.408 3.258
2.1 Fordringar på IMF 9.187 24
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 125.221 3.234
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 103.153 17.653
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.042 −1.036
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.042 −1.036
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 487.311 37.042
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 180.001 30.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 300.516 1.511
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 6.788 5.528
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 6 3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 46.408 2.933
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 111.284 974
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.474 0
9 Övriga tillgångar 375.357 −2.847
Summa tillgångar 1.518.548 57.963
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 681.659 349
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 243.461 28.364
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 215.393 2.100
2.2 Inlåningsfacilitet 28.059 26.258
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 9 6
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 318 176
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 62.326 7.902
5.1 Offentliga sektorn 55.430 8.997
5.2 Övriga skulder 6.896 −1.095
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 127.464 19.078
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.136 608
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.068 807
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.068 807
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.120 0
10 Övriga skulder 155.952 681
11 Värderegleringskonton 152.364 0
12 Eget kapital 71.680 −2
Summa skulder 1.518.548 57.963

Kontakt för media