Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 26. septembra 2008

30. september 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 26. septembra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 14 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih povečalo za 19,5 milijarde EUR na 214,2 milijarde EUR. V četrtek, 25. septembra 2008, je zapadla operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 20 milijard USD, poravnana je bila nova v višini 25 milijard USD z zapadlostjo 28 dni. V petek, 26. septembra 2008 je bila poravnana operacija povečevanja likvidnosti čez noč v ameriških dolarjih v višini 30 milijard USD. Istega dne je bila poravnana dodatna operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 35 milijard USD z zapadlostjo sedem dni. Te operacije je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo ( reciprocal currency (swap) arrangement) med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1 milijardo EUR na 111,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,3 milijarde EUR na 681,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 9 milijard EUR na 55,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 10,8 milijarde EUR na 459,2 milijarde EUR. V sredo, 24. septembra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 150 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 180 milijard EUR. V četrtek, 25. septembra 2008, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana pa je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 6,8 milijarde EUR (v primerjavi z 1,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 28,1 milijarde EUR (v primerjavi z 1,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 2,1 milijarde EUR na 215,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 208.111 −14
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 134.408 3.258
2.1 Terjatve do MDS 9.187 24
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 125.221 3.234
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 103.153 17.653
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.042 −1.036
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.042 −1.036
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 487.311 37.042
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 180.001 30.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 300.516 1.511
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 6.788 5.528
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 6 3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 46.408 2.933
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 111.284 974
8 Dolg širše države v EUR 37.474 0
9 Druga sredstva 375.357 −2.847
Skupaj sredstva 1.518.548 57.963
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 681.659 349
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 243.461 28.364
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 215.393 2.100
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 28.059 26.258
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 9 6
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 318 176
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 62.326 7.902
5.1 Širša država 55.430 8.997
5.2 Druge obveznosti 6.896 −1.095
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 127.464 19.078
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.136 608
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.068 807
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.068 807
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.120 0
10 Druge obveznosti 155.952 681
11 Računi prevrednotenja 152.364 0
12 Kapital in rezerve 71.680 −2
Skupaj obveznosti 1.518.548 57.963

Stiki za medije