Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 26. září 2008

30. září 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 26. září 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 14 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 19,5 mld. EUR na 214,2 mld. EUR. Ve čtvrtek 25. září 2008 byla splatná operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 20 mld. USD a byla vypořádána další o objemu 25 mld. USD se splatností 28 dní. V pátek 26. září 2008 byla vypořádána jednodenní operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 30 mld. USD. Ve stejný den byla vypořádána další operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 35 mld. USD se splatností 7 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 111,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,3 mld. EUR na 681,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 9 mld. EUR na 55,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 10,8 mld. EUR na 459,2 mld. EUR. Ve středu 24. září 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 150 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 180 mld. EUR. Ve čtvrtek 25. září 2008 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 6,8 mld. EUR (ve srovnání s 1,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 28,1 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 1,8 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,1 mld. EUR na 215,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 208 111 −14
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 134 408 3 258
2.1 Pohledávky za MMF 9 187 24
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 125 221 3 234
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 103 153 17 653
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 042 −1 036
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 042 −1 036
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 487 311 37 042
5.1 Hlavní refinanční operace 180 001 30 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 300 516 1 511
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 6 788 5 528
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 6 3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 46 408 2 933
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 111 284 974
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 474 0
9 Ostatní aktiva 375 357 −2 847
Aktiva celkem 1 518 548 57 963
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 681 659 349
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 243 461 28 364
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 215 393 2 100
2.2 Vkladová facilita 28 059 26 258
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 9 6
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 318 176
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 62 326 7 902
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 55 430 8 997
5.2 Ostatní závazky 6 896 −1 095
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 127 464 19 078
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 136 608
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 068 807
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 068 807
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 120 0
10 Ostatní pasiva 155 952 681
11 Účty přecenění 152 364 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 680 −2
Pasiva celkem 1 518 548 57 963

Kontakty pro média