Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 26 септември 2008 г.

30 септември 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 14 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 26 септември 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 19,5 млрд. евро до 214,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 25 септември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 20 млрд. щатски долара и беше договорена нова на стойност 25 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни. На 26 септември 2008 г., петък, бе договорена овърнайт операция в щатски долари по предоставяне на ликвидност на стойност 30 млрд. евро. В същия ден бе договорена друга операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 35 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Операциите бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. евро до 111,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 0,3 млрд. евро до 681,7 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 9 млрд. евро до 55,4 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 10,8 млрд. евро до 459,2 млрд. евро. На 24 септември 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 150 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 180 млрд. евро. На 25 септември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 50 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 6,8 млрд. евро (при 1,3 млрд. EUR през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 28,1 млрд. евро (при 1,8 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 2,1 млрд. евро до 215,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 208 111 −14
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 134 408 3 258
2.1 Вземания от МВФ 9 187 24
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 125 221 3 234
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 103 153 17 653
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 042 −1 036
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 042 −1 036
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 487 311 37 042
5.1 Основни операции по рефинансиране 180 001 30 000
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 300 516 1 511
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 6 788 5 528
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 46 408 2 933
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 111 284 974
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 474 0
9 Други активи 375 357 −2 847
Общо активи 1 518 548 57 963
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 681 659 349
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 243 461 28 364
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 215 393 2 100
2.2 Депозитно улеснение 28 059 26 258
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 9 6
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 318 176
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 62 326 7 902
5.1 Сектор „Държавно управление“ 55 430 8 997
5.2 Други задължения 6 896 −1 095
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 127 464 19 078
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 136 608
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 068 807
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 068 807
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 120 0
10 Други задължения 155 952 681
11 Сметки за преоценка 152 364 0
12 Капитал и резерви 71 680 −2
Общо пасиви 1 518 548 57 963

Данни за контакт за медиите