Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 26 września 2008 r.

30 września 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 26 września 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 14 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 19,5 mld euro do poziomu 214,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W czwartek 25 września 2008 r. przypadł termin zapadalności operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 20 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 25 mld USD z terminem zapadalności 28 dni. W piątek 26 września 2008 r. nastąpiło rozliczenie zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich operacji overnight w wysokości 30 mld USD. Tego samego dnia nastąpiło także rozliczenie kolejnej operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 35 mld USD z siedmiodniowym terminem zapadalności. Operacje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1 mld euro do poziomu 111,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,3 mld euro do poziomu 681,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 9 mld euro do poziomu 55,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 10,8 mld euro do poziomu 459,2 mld euro. W środę 24 września 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 150 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 180 mld euro. W czwartek 25 września 2008 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 6,8 mld euro (w porównaniu z 1,3 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 28,1 mld euro (wobec 1,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 2,1 mld euro do poziomu 215,4 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 208.111 −14
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 134.408 3.258
2.1 Należności od MFW 9.187 24
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 125.221 3.234
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 103.153 17.653
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.042 −1.036
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.042 −1.036
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 487.311 37.042
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 180.001 30.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 300.516 1.511
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 6.788 5.528
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 46.408 2.933
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 111.284 974
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.474 0
9 Pozostałe aktywa 375.357 −2.847
Aktywa razem 1.518.548 57.963
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 681.659 349
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 243.461 28.364
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 215.393 2.100
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 28.059 26.258
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 9 6
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 318 176
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 62.326 7.902
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 55.430 8.997
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.896 −1.095
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 127.464 19.078
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.136 608
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 16.068 807
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.068 807
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.120 0
10 Pozostałe zobowiązania 155.952 681
11 Różnice z aktualizacji wyceny 152.364 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.680 −2
Pasywa razem 1.518.548 57.963

Kontakt z mediami