Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 26. septembrī

2008. gada 30. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 26. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 14 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 19.5 mljrd. euro (līdz 214.2 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 25. septembrī likviditāti palielinošai operācijai 20 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 25 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Piektdien, 2008. gada 26. septembrī tika noslēgta likviditāti palielinoša operācija ASV dolāros uz nakti 30 mljrd. ASV dolāru apmērā. Tajā pašā dienā tika noslēgta vēl viena likviditāti palielinoša operācija 35 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 111.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 681.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 9 mljrd. euro (līdz 55.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 10.8 mljrd. euro (līdz 459.2 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 24. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 150 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 180 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 25. septembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 6.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 28.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.8 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 215.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 208,111 −14
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 134,408 3,258
2.1 SVF debitoru parādi 9,187 24
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 125,221 3,234
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 103,153 17,653
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,042 −1,036
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,042 −1,036
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 487,311 37,042
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 180,001 30,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 300,516 1,511
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 6,788 5,528
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 6 3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 46,408 2,933
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 111,284 974
8 Valdības parāds euro 37,474 0
9 Pārējie aktīvi 375,357 −2,847
Kopā aktīvi 1,518,548 57,963
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 681,659 349
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 243,461 28,364
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 215,393 2,100
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 28,059 26,258
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 9 6
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 318 176
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 62,326 7,902
5.1 Saistības pret valdību 55,430 8,997
5.2 Pārējās saistības 6,896 −1,095
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 127,464 19,078
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,136 608
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,068 807
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,068 807
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,120 0
10 Pārējās saistības 155,952 681
11 Pārvērtēšanas konti 152,364 0
12 Kapitāls un rezerves 71,680 −2
Kopā pasīvi 1,518,548 57,963

Kontaktinformācija presei