Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 26 september 2008

30 september 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 26 september 2008 was de daling van EUR 14 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 19,5 miljard naar EUR 214,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 25 september 2008 verviel een liquiditeitsverschaffende transactie van USD 20 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 25 miljard, met een looptijd van 28 dagen, verrekend. Op vrijdag 26 september 2008 werd een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 30 miljard met een looptijd tot de volgende ochtend verrekend. Op dezelfde dag werd nog een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 35 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 111,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 681,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 9 miljard naar EUR 55,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 10,8 miljard naar EUR 459,2 miljard. Op woensdag 24 september 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 150 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 180 miljard verrekend. Op donderdag 25 september 2008 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 6,8 miljard (vergeleken met EUR 1,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 28,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 1,8 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,1 miljard naar EUR 215,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 208.111 −14
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 134.408 3.258
2.1 Vorderingen op het IMF 9.187 24
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 125.221 3.234
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 103.153 17.653
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.042 −1.036
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.042 −1.036
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 487.311 37.042
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 180.001 30.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 300.516 1.511
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 6.788 5.528
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 6 3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 46.408 2.933
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 111.284 974
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.474 0
9 Overige activa 375.357 −2.847
Totaal activa 1.518.548 57.963
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 681.659 349
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 243.461 28.364
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 215.393 2.100
2.2 Depositofaciliteit 28.059 26.258
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 9 6
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 318 176
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 62.326 7.902
5.1 Overheid 55.430 8.997
5.2 Overige verplichtingen 6.896 −1.095
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 127.464 19.078
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.136 608
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.068 807
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.068 807
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.120 0
10 Overige passiva 155.952 681
11 Herwaarderingsrekeningen 152.364 0
12 Kapitaal en reserves 71.680 −2
Totaal passiva 1.518.548 57.963

Contactpersonen voor de media