Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 26. september 2008

30. september 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 26. september 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 14 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 19,5 mia. euro til 214,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Torsdag den 25. september 2008 udløb en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 20 mia. dollar, og en ny operation på 25 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på 28 dage. Fredag den 26. september 2008 afvikledes en dag-til-dag likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 30 mia. dollar. Samme dag afvikledes yderligere en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 35 mia. dollar med en løbetid på syv dage. Operationerne blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1 mia. euro til 111,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,3 mia. euro til 681,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 9 mia. euro til 55,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 10,8 mia. euro til 459,2 mia. euro. Onsdag den 24. september 2008 udløb en primær markedsoperation på 150 mia. euro, og en ny på 180 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 25. september 2008 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 6,8 mia. euro (mod 1,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 28,1 mia. euro (mod 1,8 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,1 mia. euro til 215,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 208.111 −14
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 134.408 3.258
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.187 24
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 125.221 3.234
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 103.153 17.653
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.042 −1.036
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.042 −1.036
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 487.311 37.042
5.1 Primære markedsoperationer 180.001 30.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 300.516 1.511
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 6.788 5.528
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 6 3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 46.408 2.933
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 111.284 974
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.474 0
9 Andre aktiver 375.357 −2.847
Aktiver i alt 1.518.548 57.963
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 681.659 349
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 243.461 28.364
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 215.393 2.100
2.2 Indlånsfacilitet 28.059 26.258
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 9 6
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 318 176
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 62.326 7.902
5.1 Offentlig forvaltning og service 55.430 8.997
5.2 Andre forpligtelser 6.896 −1.095
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 127.464 19.078
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.136 608
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.068 807
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.068 807
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.120 0
10 Andre forpligtelser 155.952 681
11 Revalueringskonti 152.364 0
12 Kapital og reserver 71.680 −2
Passiver i alt 1.518.548 57.963

Medie- og pressehenvendelser