Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. septembru 2008

16. septembra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 12. septembra 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 41 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných obchodov v amerických dolároch znížila o 0,1 mld. EUR na 166,9 mld. EUR. Vo štvrtok 11. septembra 2008 bol splatný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 20 mld. USD a bol uzavretý ďalší vo výške 10 mld. USD so splatnosťou 28 dní. V ten istý deň bol uzavretý ďalší refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 10 mld. EUR so splatnosťou 84 dní. Eurosystém tieto obchody uzatvoril v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) stúpol o 0,3 mld. EUR na 110 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2 mld. EUR na 682,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 1 mld. EUR na 60,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 16,5 mld. EUR na 476,4 mld. EUR. V stredu 10. septembra 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 160 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 176,5 mld. EUR. Vo štvrtok 11. septembra 2008 bol splatný dodatočný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 50 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol podobne ako v predchádzajúcom týždni takmer nulový a objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 19 mld. EUR na 229,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 208 180 −41
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 134 731 −489
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 162 −129
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 125 569 −360
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 55 552 7
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 500 457
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 500 457
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 476 501 16 499
5.1 Hlavné refinančné obchody 176 501 16 501
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 299 998 −2
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −1
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 40 638 3 056
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 110 010 282
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 457 0
9 Ostatné aktíva 379 157 −3 064
Úhrn aktív 1 457 726 16 707
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 682 677 −1 960
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 229 770 18 948
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 229 709 18 971
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 55 −26
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 6 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 141 1
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 67 450 −1 008
5.1 Verejná správa 60 469 −1 025
5.2 Ostatné záväzky 6 981 17
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 78 334 −646
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 037 −298
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 17 237 −92
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 17 237 −92
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 120 0
10 Ostatné pasíva 151 918 1 760
11 Účty precenenia 152 364 0
12 Kapitál a rezervy 71 678 2
Úhrn pasív 1 457 726 16 707