Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. septembra 2008

16. september 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. septembra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 41 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 166,9 milijarde EUR. V četrtek, 11. septembra 2008, je zapadla operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 20 milijard USD, poravnana je bila nova v višini 10 milijard USD z zapadlostjo 28 dni. Istega dne je bila poravnana dodatna operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 10 milijard USD z zapadlostjo 84 dni. Ti operaciji je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo ( reciprocal currency (swap) arrangement) med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,3 milijarde EUR na 110 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2 milijardi EUR na 682,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 1 milijardo EUR na 60,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 16,5 milijarde EUR na 476,4 milijarde EUR. V sredo, 10. septembra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 160 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 176,5 milijarde EUR. V četrtek, 11. septembra 2008, je zapadla dodatna operacija dolgoročnejša refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana je bila nova ravno tako v višini 50 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR (prav tako približno enako prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 19 milijard EUR na 229,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 208.180 −41
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 134.731 −489
2.1 Terjatve do MDS 9.162 −129
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 125.569 −360
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 55.552 7
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.500 457
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.500 457
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 476.501 16.499
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 176.501 16.501
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 299.998 −2
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −1
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 40.638 3.056
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 110.010 282
8 Dolg širše države v EUR 37.457 0
9 Druga sredstva 379.157 −3.064
Skupaj sredstva 1.457.726 16.707
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 682.677 −1.960
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 229.770 18.948
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 229.709 18.971
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 55 −26
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 6 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 141 1
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 67.450 −1.008
5.1 Širša država 60.469 −1.025
5.2 Druge obveznosti 6.981 17
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 78.334 −646
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.037 −298
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 17.237 −92
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 17.237 −92
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.120 0
10 Druge obveznosti 151.918 1.760
11 Računi prevrednotenja 152.364 0
12 Kapital in rezerve 71.678 2
Skupaj obveznosti 1.457.726 16.707

Stiki za medije