Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 12 септември 2008 г.

16 септември 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 41 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 12 септември 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 166,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 11 септември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 20 млрд. щатски долара и беше договорена нова на стойност 10 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни. В същия ден бе договорена друга операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 10 млрд. щатски долара с матуритет 84 дни. Операциите бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 110 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 2 млрд. евро до 682,7 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 1 млрд. евро до 60,5 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 16,5 млрд. евро до 476,4 млрд. евро. На 10 септември 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 160 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 176,5 млрд. евро. На 11 септември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 50 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. евро (също при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 19 млрд. евро до 229,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 208 180 −41
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 134 731 −489
2.1 Вземания от МВФ 9 162 −129
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 125 569 −360
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 55 552 7
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 500 457
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 500 457
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 476 501 16 499
5.1 Основни операции по рефинансиране 176 501 16 501
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 299 998 −2
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −1
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 40 638 3 056
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 110 010 282
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 457 0
9 Други активи 379 157 −3 064
Общо активи 1 457 726 16 707
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 682 677 −1 960
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 229 770 18 948
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 229 709 18 971
2.2 Депозитно улеснение 55 −26
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 3
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 141 1
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 67 450 −1 008
5.1 Сектор „Държавно управление“ 60 469 −1 025
5.2 Други задължения 6 981 17
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 78 334 −646
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 037 −298
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 237 −92
8.1 Депозити, салда и други задължения 17 237 −92
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 120 0
10 Други задължения 151 918 1 760
11 Сметки за преоценка 152 364 0
12 Капитал и резерви 71 678 2
Общо пасиви 1 457 726 16 707