Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 września 2008 r.


16 września 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 12 września 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 41 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 166,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W czwartek 11 września 2008 r. przypadł termin zapadalności operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 20 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 10 mld USD z terminem zapadalności 28 dni. Tego samego dnia nastąpiło także rozliczenie operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 10 mld USD z terminem zapadalności 84 dni. Operacje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 110 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2 mld euro do poziomu 682,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 1 mld euro do poziomu 60,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 16,5 mld euro do poziomu 476,4 mld euro. W środę 10 września 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 160 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 176,5 mld euro. W czwartek 11 września 2008 r. przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (również podobnie jak w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 19 mld euro do poziomu 229,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 208.180 −41
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 134.731 −489
2.1 Należności od MFW 9.162 −129
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 125.569 −360
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 55.552 7
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.500 457
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.500 457
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 476.501 16.499
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 176.501 16.501
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 299.998 −2
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −1
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 40.638 3.056
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 110.010 282
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.457 0
9 Pozostałe aktywa 379.157 −3.064
Aktywa razem 1.457.726 16.707
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 682.677 −1.960
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 229.770 18.948
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 229.709 18.971
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 55 −26
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 141 1
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 67.450 −1.008
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 60.469 −1.025
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.981 17
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 78.334 −646
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.037 −298
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 17.237 −92
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 17.237 −92
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.120 0
10 Pozostałe zobowiązania 151.918 1.760
11 Różnice z aktualizacji wyceny 152.364 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.678 2
Pasywa razem 1.457.726 16.707