Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 12. septembrī

2008. gada 16. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 12. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 41 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 166.9 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 11. septembrī likviditāti palielinošai operācijai 20 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 10 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Tajā pašā dienā tika noslēgta vēl viena likviditāti palielinoša operācija 10 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 110 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2 mljrd. euro (līdz 682.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 60.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 16.5 mljrd. euro (līdz 476.4 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 10. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 160 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 176.5 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 11. septembrī papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), savukārt noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (arī aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 19 mljrd. euro (līdz 229.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 208,180 −41
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 134,731 −489
2.1 SVF debitoru parādi 9,162 −129
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 125,569 −360
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 55,552 7
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,500 457
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,500 457
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 476,501 16,499
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 176,501 16,501
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 299,998 −2
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −1
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 40,638 3,056
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 110,010 282
8 Valdības parāds euro 37,457 0
9 Pārējie aktīvi 379,157 −3,064
Kopā aktīvi 1,457,726 16,707
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 682,677 −1,960
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 229,770 18,948
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 229,709 18,971
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 55 −26
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 6 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 141 1
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 67,450 −1,008
5.1 Saistības pret valdību 60,469 −1,025
5.2 Pārējās saistības 6,981 17
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 78,334 −646
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,037 −298
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,237 −92
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 17,237 −92
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,120 0
10 Pārējās saistības 151,918 1,760
11 Pārvērtēšanas konti 152,364 0
12 Kapitāls un rezerves 71,678 2
Kopā pasīvi 1,457,726 16,707