SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. september 2008

16. september 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 12. september 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 41 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 166,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner samt likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Torsdag den 11. september 2008 udløb en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 20 mia. dollar, og en ny operation på 10 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på 28 dage. Samme dag afvikledes yderligere en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 10 mia. dollar med en løbetid på 84 dage. Operationerne blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,3 mia. euro til 110 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2 mia. euro til 682,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1 mia. euro til 60,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 16,5 mia. euro til 476,4 mia. euro. Onsdag den 10. september 2008 udløb en primær markedsoperation på 160 mia. euro, og en ny på 176,5 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 11. september 2008 udløb en supplerende langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (ligeledes næsten det samme som i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 19 mia. euro til 229,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 208.180 −41
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 134.731 −489
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.162 −129
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 125.569 −360
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 55.552 7
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.500 457
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.500 457
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 476.501 16.499
5.1 Primære markedsoperationer 176.501 16.501
5.2 Langfristede markedsoperationer 299.998 −2
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −1
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 40.638 3.056
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 110.010 282
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.457 0
9 Andre aktiver 379.157 −3.064
Aktiver i alt 1.457.726 16.707
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 682.677 −1.960
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 229.770 18.948
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 229.709 18.971
2.2 Indlånsfacilitet 55 −26
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 6 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 141 1
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 67.450 −1.008
5.1 Offentlig forvaltning og service 60.469 −1.025
5.2 Andre forpligtelser 6.981 17
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 78.334 −646
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.037 −298
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 17.237 −92
8.1 Indlån og andre forpligtelser 17.237 −92
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.120 0
10 Andre forpligtelser 151.918 1.760
11 Revalueringskonti 152.364 0
12 Kapital og reserver 71.678 2
Passiver i alt 1.457.726 16.707