Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 12 september 2008

16 september 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 12 september 2008 was de daling van EUR 41 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard tot EUR 166,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 11 september 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 20 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 10 miljard verrekend, met een looptijd van 28 dagen. Op dezelfde dag werd nog een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 10 miljard verrekend, met een looptijd van 84 dagen. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 110 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2 miljard naar EUR 682,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1 miljard naar EUR 60,5 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 16,5 miljard naar EUR 476,4 miljard. Op woensdag 10 september 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 160 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 176,5 miljard verrekend. Op donderdag 11 september 2008 verviel een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (eveneens ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 19 miljard naar EUR 229,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 208.180 −41
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 134.731 −489
2.1 Vorderingen op het IMF 9.162 −129
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 125.569 −360
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 55.552 7
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.500 457
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.500 457
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 476.501 16.499
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 176.501 16.501
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 299.998 −2
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −1
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 40.638 3.056
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 110.010 282
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.457 0
9 Overige activa 379.157 −3.064
Totaal activa 1.457.726 16.707
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 682.677 −1.960
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 229.770 18.948
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 229.709 18.971
2.2 Depositofaciliteit 55 −26
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 6 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 141 1
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 67.450 −1.008
5.1 Overheid 60.469 −1.025
5.2 Overige verplichtingen 6.981 17
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 78.334 −646
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.037 −298
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.237 −92
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 17.237 −92
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.120 0
10 Overige passiva 151.918 1.760
11 Herwaarderingsrekeningen 152.364 0
12 Kapitaal en reserves 71.678 2
Totaal passiva 1.457.726 16.707