Menu

Eurosystements konsoliderade balansräkning per den 12 september 2008

16 september 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 12 september 2008 motsvarade minskningen på 41 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 166,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar. Torsdagen den 11 september 2008 förföll en likvidiserande transaktion i US-dollar på 20 miljarder USD och ersattes med en ny på 10 miljarder USD, med en löptid på 28 dagar. Samma dag genomfördes ytterligare en likvidiserande transaktion i US-dollar på 10 miljarder USD, med en löptid på 84 dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 110 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2 miljarder EUR till 682,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1 miljard EUR till 60,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 16,5 miljarder EUR till 476,4 miljarder EUR. Onsdagen den 10 september 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 160 miljarder EUR och ersattes med en ny på 176,5 miljarder EUR. Torsdagen den 11 september 2008 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (också ungefär samma som föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 19 miljarder EUR till 229,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 208.180 −41
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 134.731 −489
2.1 Fordringar på IMF 9.162 −129
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 125.569 −360
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 55.552 7
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.500 457
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.500 457
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 476.501 16.499
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 176.501 16.501
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 299.998 −2
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −1
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 40.638 3.056
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 110.010 282
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.457 0
9 Övriga tillgångar 379.157 −3.064
Summa tillgångar 1.457.726 16.707
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 682.677 −1.960
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 229.770 18.948
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 229.709 18.971
2.2 Inlåningsfacilitet 55 −26
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 6 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 141 1
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 67.450 −1.008
5.1 Offentliga sektorn 60.469 −1.025
5.2 Övriga skulder 6.981 17
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 78.334 −646
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.037 −298
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 17.237 −92
8.1 Inlåning och övriga skulder 17.237 −92
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.120 0
10 Övriga skulder 151.918 1.760
11 Värderegleringskonton 152.364 0
12 Eget kapital 71.678 2
Summa skulder 1.457.726 16.707

Kontakt för media