European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 augustus 2008

5 augustus 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 1 augustus 2008 was de daling van EUR 26 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard tot EUR 166 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties. Op donderdag 31 juli 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 25 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 25 miljard verrekend, met een looptijd van 28 dagen. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,4 miljard naar EUR 111,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,8 miljard naar EUR 688,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 21,4 miljard naar EUR 59,5 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 9,5 miljard naar EUR 465,9 miljard. Op woensdag 30 juli 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 175,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 166 miljard verrekend. Op donderdag 31 juli 2008 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel onveranderd op nabij nul, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,2 miljard naar EUR 214,7 miljard.

Overige aangelegenheden

Met betrekking tot de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 juli 2008 (gepubliceerd op 29 juli 2008) dient te worden opgemerkt dat de Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro (passiefpost 6) een saldo van EUR 77.912 miljoen hadden moeten laten zien in plaats van EUR 77.986 miljoen, en dat de Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta (passiefpost 8) een saldo van EUR 16.409 miljoen hadden moeten laten zien in plaats van EUR 16.335 miljoen.

De werkelijke week-op-weekmutatie in deze posities is derhalve een stijging van respectievelijk EUR 956 miljoen en EUR 1.916 miljoen.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 208.342 −26
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 136.858 1.322
2.1 Vorderingen op het IMF 9.276 48
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 127.582 1.274
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 54.698 −230
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.401 1.241
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.401 1.241
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 466.022 −9.497
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 165.999 −9.501
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 300.018 2
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −1
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 5 3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 35.232 277
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 111.658 −376
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.456 0
9 Overige activa 377.895 952
Totaal activa 1.444.562 −6.337
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 688.625 4.775
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 214.824 6.154
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 214.732 6.176
2.2 Depositofaciliteit 87 13
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 5 −35
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 227 −27
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 66.414 −21.371
5.1 Overheid 59.529 −21.440
5.2 Overige verplichtingen 6.885 69
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 78.868 956
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.093 −816
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.325 1.916
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.325 1.916
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.120 0
10 Overige passiva 146.032 2.076
11 Herwaarderingsrekeningen 152.364 0
12 Kapitaal en reserves 71.670 0
Totaal passiva 1.444.562 −6.337
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media