European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 sierpnia 2008 r.

5 sierpnia 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 1 sierpnia 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 26 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 166 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych. W czwartek 31 lipca 2008 r. przypadł termin zapadalności operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 25 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 25 mld USD z terminem zapadalności 28 dni. Operacje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,4 mld euro do poziomu 111,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4,8 mld euro do poziomu 688,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 21,4 mld euro do poziomu 59,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 9,5 mld euro do poziomu 465,9 mld euro. W środę 30 lipca 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 175,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 166 mld euro. W czwartek 31 lipca 2008 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro. Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie bliskim zera, natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 6,2 mld euro do poziomu 214,7 mld euro.

Inne kwestie

Należy odnotować, że w skonsolidowanym tygodniowym sprawozdaniu finansowym Eurosystemu na dzień 25 lipca 2008 r. (opublikowanym 29 lipca 2008 r.) saldo pozycji Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro (pozycja pasywów 6) powinno było wynieść 77 912 mln euro, a nie 77 986 mln euro, zaś saldo pozycji Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych (pozycja pasywów 8) powinno było wynieść 16 409 mln euro, a nie 16 335 mln euro.

W związku z tym, w porównaniu z poprzednim tygodniem, saldo pozycji pasywów 6 wzrosło o 956 mln euro, a saldo pozycji pasywów 8 – o 1916 mln euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 208.342 −26
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 136.858 1.322
2.1 Należności od MFW 9.276 48
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 127.582 1.274
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 54.698 −230
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 16.401 1.241
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 16.401 1.241
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 466.022 −9.497
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 165.999 −9.501
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 300.018 2
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −1
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5 3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 35.232 277
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 111.658 −376
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.456 0
9 Pozostałe aktywa 377.895 952
Aktywa razem 1.444.562 −6.337
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 688.625 4.775
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 214.824 6.154
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 214.732 6.176
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 87 13
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5 −35
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 227 −27
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 66.414 −21.371
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 59.529 −21.440
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.885 69
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 78.868 956
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 2.093 −816
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.325 1.916
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.325 1.916
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.120 0
10 Pozostałe zobowiązania 146.032 2.076
11 Różnice z aktualizacji wyceny 152.364 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.670 0
Pasywa razem 1.444.562 −6.337
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami