European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 август 2008 г.

5 август 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 26 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 1 август 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и покупката на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,1 млрд. евро до 166 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции. На 31 юли 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 25 млрд. щатски долара и беше договорена нова на стойност 25 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни. Операциите бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват спад от 0,4 млрд. евро до 111,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 4,8 млрд. евро до 688,6 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 21,4 млрд. евро до 59,5 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 9,5 млрд. евро до 465,9 млрд. евро. На 30 юли 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 175,5 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 166 млрд. евро. На 31 юли 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 50 млрд. евро. Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) остава практически непроменено, с почти нулева стойност, докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. евро – приблизително същото като през предходната седмица.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 6,2 млрд. евро до 214,7 млрд. евро.

Други въпроси

По отношение на консолидирания финансов отчет на Евросистемата към 25 юли 2008 г. (публикуван на 29 юли 2008 г.) следва да се отбележи, че задълженията към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 6 от пасивите), следва да показват баланс от 77 912 млн. евро, вместо 77 986 млн. евро, а задълженията към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута (т. 8 от пасивите), възлизат на 16 409 млн. евро, вместо на 16 335 млн. евро.

Следователно реалните промени в тези позиции на седмична база представляват увеличение от съответно 956 млн. евро и 1 916 млн. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 208 342 −26
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 136 858 1 322
2.1 Вземания от МВФ 9 276 48
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 127 582 1 274
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 54 698 −230
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 401 1 241
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 401 1 241
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 466 022 −9 497
5.1 Основни операции по рефинансиране 165 999 −9 501
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 300 018 2
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −1
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 5 3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 35 232 277
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 111 658 −376
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 456 0
9 Други активи 377 895 952
Общо активи 1 444 562 −6 337
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 688 625 4 775
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 214 824 6 154
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 214 732 6 176
2.2 Депозитно улеснение 87 13
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 5 −35
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 227 −27
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 66 414 −21 371
5.1 Сектор „Държавно управление“ 59 529 −21 440
5.2 Други задължения 6 885 69
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 78 868 956
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 093 −816
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 325 1 916
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 325 1 916
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 120 0
10 Други задължения 146 032 2 076
11 Сметки за преоценка 152 364 0
12 Капитал и резерви 71 670 0
Общо пасиви 1 444 562 −6 337
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите