European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 1. august 2008

5. august 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 1. august 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 26 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og til en anden centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 166 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner. Torsdag den 31. juli 2008 udløb en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 25 mia. dollar, og en ny operation på 25 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på 28 dage. Operationerne blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,4 mia. euro til 111,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,8 mia. euro til 688,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 21,4 mia. euro til 59,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 9,5 mia. euro til 465,9 mia. euro. Onsdag den 30. juli 2008 udløb en primær markedsoperation på 175,5 mia. euro, og en ny på 166 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 31. juli 2008 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet. Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret tæt på nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,2 mia. euro til 214,7 mia. euro.

Andre forhold

Med hensyn til Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. juli 2008 (offentliggjort den 29. juli 2008) skal det bemærkes, at der under Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet (passivpost 6) skulle have stået 77.912 mio. euro i stedet for 77.986 mio. euro, og at der under Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet (passivpost 8) skulle have stået 16.409 mio. euro i stedet for 16.335 mio. euro.

De faktiske uge-til-uge-ændringer var således for de to posters vedkommende lig med en stigning på henholdsvis 956 mio. euro og 1.916 mio. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 208.342 −26
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 136.858 1.322
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.276 48
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 127.582 1.274
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 54.698 −230
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.401 1.241
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.401 1.241
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 466.022 −9.497
5.1 Primære markedsoperationer 165.999 −9.501
5.2 Langfristede markedsoperationer 300.018 2
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −1
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 5 3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.232 277
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 111.658 −376
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.456 0
9 Andre aktiver 377.895 952
Aktiver i alt 1.444.562 −6.337
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 688.625 4.775
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 214.824 6.154
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 214.732 6.176
2.2 Indlånsfacilitet 87 13
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 5 −35
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 227 −27
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 66.414 −21.371
5.1 Offentlig forvaltning og service 59.529 −21.440
5.2 Andre forpligtelser 6.885 69
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 78.868 956
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.093 −816
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.325 1.916
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.325 1.916
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.120 0
10 Andre forpligtelser 146.032 2.076
11 Revalueringskonti 152.364 0
12 Kapital og reserver 71.670 0
Passiver i alt 1.444.562 −6.337
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt