Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Αυγούστου 2008

5 Αυγούστου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε την 1η Αυγούστου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 26 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004) και την αγορά χρυσών κερμάτων από άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 166 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου. Την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2008 έληξε μια πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, ύψους 25 δισεκ. δολαρίων, και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 25 δισεκ. δολαρίων με διάρκεια 28 ημερών. Οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,4 δισεκ. ευρώ σε 111,7 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 4,8 δισεκ. ευρώ σε 688,6 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 21,4 δισεκ. ευρώ σε 59,5 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 9,5 δισεκ. ευρώ σε 465,9 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 175,5 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 166 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2008 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 50 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 50 δισεκ. ευρώ. Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη κοντά στο μηδέν, ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ, σχεδόν ίδια με την προηγούμενη εβδομάδα.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 6,2 δισεκ. ευρώ σε 214,7 δισεκ. ευρώ.

Λοιπά ζητήματα

Σε σχέση με την ενοποιημένη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 25ης Ιουλίου 2008 (που δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουλίου 2008) πρέπει να επισημανθεί ότι το υπόλοιπο των υποχρεώσεων σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ (στοιχείο 6 του παθητικού) θα έπρεπε να είναι 77.912 εκατ. ευρώ, αντί για 77.986 εκατ. ευρώ, και ότι οι υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ (στοιχείο 8 του παθητικού) θα έπρεπε να ανέρχονται σε 16.409 εκατ. ευρώ, αντί για 16.335 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς, η καταγραφείσα εβδομαδιαία μεταβολή αυτών των θέσεων είναι αύξηση κατά 956 εκατ. ευρώ και κατά 1.916 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 208.342 −26
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 136.858 1.322
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 9.276 48
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 127.582 1.274
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 54.698 −230
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.401 1.241
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.401 1.241
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 466.022 −9.497
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 165.999 −9.501
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 300.018 2
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −1
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 5 3
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 35.232 277
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 111.658 −376
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.456 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 377.895 952
Σύνολο ενεργητικού 1.444.562 −6.337
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 688.625 4.775
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 214.824 6.154
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 214.732 6.176
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 87 13
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 5 −35
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 227 −27
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 66.414 −21.371
5.1 Γενική κυβέρνηση 59.529 −21.440
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 6.885 69
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 78.868 956
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.093 −816
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.325 1.916
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 18.325 1.916
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.120 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 146.032 2.076
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 152.364 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.670 0
Σύνολο παθητικού 1.444.562 −6.337
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου