European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 1 augusti 2008

5 augusti 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 1 augusti 2008 motsvarade minskningen på 26 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och köp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljarder EUR till 166 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner. Torsdagen den 31 juli 2008 förföll en likvidiserande transaktion på 25 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 25 miljarder US-dollar med en löptid på 28 dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line), mellan ECB och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 111,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,8 miljarder EUR till 688,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 21,4 miljarder EUR till 59,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 9,5 miljarder EUR till 465,9 miljarder EUR. Onsdagen den 30 juli 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 175,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 166 miljarder EUR. Torsdagen den 31 juli 2008 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR. Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat nära noll medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR, vilket var ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,2 miljarder EUR till 214,7 miljarder EUR.

Övriga frågor

OBS: avseende Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 25 juli 2008 (publicerad den 29 juli 2008) skulle skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet (post 6 på skuldsidan) ha varit 77 912 miljoner EUR istället för 77 986 miljoner EUR och skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet (post 8 på skuldsidan)skulle ha varit 16 409 miljoner EUR istället för 16 335 miljoner EUR.

Således är de aktuella förändringarna från vecka till vecka i dessa poster ökningar på 956 miljoner EUR respektive på 1 916 miljoner EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 208.342 −26
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 136.858 1.322
2.1 Fordringar på IMF 9.276 48
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 127.582 1.274
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 54.698 −230
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.401 1.241
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.401 1.241
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 466.022 −9.497
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 165.999 −9.501
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 300.018 2
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −1
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 5 3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.232 277
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 111.658 −376
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.456 0
9 Övriga tillgångar 377.895 952
Summa tillgångar 1.444.562 −6.337
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 688.625 4.775
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 214.824 6.154
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 214.732 6.176
2.2 Inlåningsfacilitet 87 13
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 5 −35
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 227 −27
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 66.414 −21.371
5.1 Offentliga sektorn 59.529 −21.440
5.2 Övriga skulder 6.885 69
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 78.868 956
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.093 −816
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.325 1.916
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.325 1.916
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.120 0
10 Övriga skulder 146.032 2.076
11 Värderegleringskonton 152.364 0
12 Eget kapital 71.670 0
Summa skulder 1.444.562 −6.337
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media