European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. augustu 2008

5. augusta 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 1. augusta 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 26 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a nákupu zlatých mincí v ďalšej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,1 mld. EUR na 166 mld. EUR. Vo štvrtok 31. júla 2008 bol splatný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 25 mld. USD a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške so splatnosťou 28 dní. Eurosystém tieto obchody uskutočnil v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 0,4 mld. EUR na 111,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 4,8 mld. EUR na 688,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 21,4 mld. EUR na 59,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 9,5 mld. EUR na 465,9 mld. EUR. V stredu 30. júla 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 175,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 166 mld. EUR. Vo štvrtok 31. júla 2008 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v hodnote 50 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške. Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol rovnako ako v minulom týždni takmer nulový, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 6,2 mld. EUR na 214,7 mld. EUR.

Doplňujúce informácie

V súvislosti s týždenným finančným výkazom Eurosystému zostaveným k 25. júlu 2008 (zverejneným 29. júla 2008) treba poznamenať, že záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách (položka 6 na strane pasív) v skutočnosti namiesto 77 986 mil. EUR predstavovali 77 912 mil. EUR, a  záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene (položka 8 na strane pasív) dosiahli 16 409 mil. EUR, a nie uvedených 16 335 mil. EUR.

Skutočná týždenná zmena týchto položiek teda predstavovala nárast o 956 mil. EUR, resp. 1 916 mil. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 208 342 −26
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 136 858 1 322
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 276 48
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 127 582 1 274
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 54 698 −230
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 401 1 241
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 401 1 241
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 466 022 −9 497
5.1 Hlavné refinančné obchody 165 999 −9 501
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 300 018 2
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −1
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 5 3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 232 277
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 111 658 −376
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 456 0
9 Ostatné aktíva 377 895 952
Úhrn aktív 1 444 562 −6 337
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 688 625 4 775
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 214 824 6 154
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 214 732 6 176
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 87 13
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 5 −35
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 227 −27
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 66 414 −21 371
5.1 Verejná správa 59 529 −21 440
5.2 Ostatné záväzky 6 885 69
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 78 868 956
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 093 −816
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 325 1 916
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 325 1 916
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 120 0
10 Ostatné pasíva 146 032 2 076
11 Účty precenenia 152 364 0
12 Kapitál a rezervy 71 670 0
Úhrn pasív 1 444 562 −6 337
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá