European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 1. augustā

2008. gada 5. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 1. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 26 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 166 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 31. jūlijā likviditāti palielinošai operācijai 25 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 25 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 111.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.8 mljrd. euro (līdz 688.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 21.4 mljrd. euro (līdz 59.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 9.5 mljrd. euro (līdz 465.9 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 30. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 175.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 166 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 31. jūlijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā. Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās un bija tuvu nullei, bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 6.2 mljrd. euro (līdz 214.7 mljrd. euro).

Citi jautājumi

Attiecībā uz 2008. gada 25. jūlija Eurosistēmas konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu (publicēts 2008. gada 29. jūlijā) jānorāda, ka ailē Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem (6. aktīvu postenis) bija jābūt 77 912 milj. euro, nevis 77 986 milj. euro, savukārt ailē Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem (8. aktīvu postenis) bija jābūt 16 409 milj. euro, nevis 16 335 milj. euro.

Tādējādi faktiskās nedēļas pārmaiņas šajās pozīcijās ir pieaugums par attiecīgi 956 milj. euro un 1 916 milj. euro.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 208,342 −26
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 136,858 1,322
2.1 SVF debitoru parādi 9,276 48
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 127,582 1,274
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 54,698 −230
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,401 1,241
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,401 1,241
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 466,022 −9,497
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 165,999 −9,501
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 300,018 2
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −1
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 5 3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 35,232 277
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 111,658 −376
8 Valdības parāds euro 37,456 0
9 Pārējie aktīvi 377,895 952
Kopā aktīvi 1,444,562 −6,337
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 688,625 4,775
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 214,824 6,154
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 214,732 6,176
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 87 13
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 5 −35
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 227 −27
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 66,414 −21,371
5.1 Saistības pret valdību 59,529 −21,440
5.2 Pārējās saistības 6,885 69
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 78,868 956
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,093 −816
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,325 1,916
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,325 1,916
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,120 0
10 Pārējās saistības 146,032 2,076
11 Pārvērtēšanas konti 152,364 0
12 Kapitāls un rezerves 71,670 0
Kopā pasīvi 1,444,562 −6,337
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem