European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. avgusta 2008

5. avgust 2008

Postavke, ki niso povezane z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. avgusta 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 26 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in nakupa zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 166 milijard EUR. V četrtek, 31. julija 2008, je zapadla operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 25 milijard USD, poravnana je bila nova prav tako v višini 25 milijard USD z dospelostjo 28 dni. Ti operaciji je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 111,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,8 milijarde EUR na 688,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 21,4 milijarde EUR na 59,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so povezane z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 9,5 milijarde EUR na 465,9 milijarde EUR. V sredo, 30. julija 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 175,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 166 milijard EUR. V četrtek, 31. julija 2008, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana pa je bila nova v višini 50 milijard EUR. Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj nespremenjena blizu nič, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 6,2 milijarde EUR na 214,7 milijarde EUR.

Drugo

V zvezi s tedenskim konsolidiranim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 25. julija 2008 (objavljen 29. julija 2008) je treba opozoriti, da je dejansko stanje postavke Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih (postavka obveznosti 6) znašalo 77.912 milijonov EUR in ne 77.986 milijonov EUR, vrednost postavke Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti (postavka obveznosti 8,1) pa 16.409 milijonov EUR in ne 16.335 milijonov EUR.

Tako je bila dejanska sprememba teh dveh postavk glede na teden prej povečanje v višini 956 milijonov EUR oziroma 1916 milijonov EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 208.342 −26
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 136.858 1.322
2.1 Terjatve do MDS 9.276 48
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 127.582 1.274
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 54.698 −230
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.401 1.241
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.401 1.241
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 466.022 −9.497
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 165.999 −9.501
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 300.018 2
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −1
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 5 3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 35.232 277
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 111.658 −376
8 Dolg širše države v EUR 37.456 0
9 Druga sredstva 377.895 952
Skupaj sredstva 1.444.562 −6.337
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 688.625 4.775
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 214.824 6.154
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 214.732 6.176
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 87 13
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 5 −35
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 227 −27
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 66.414 −21.371
5.1 Širša država 59.529 −21.440
5.2 Druge obveznosti 6.885 69
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 78.868 956
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.093 −816
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.325 1.916
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.325 1.916
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.120 0
10 Druge obveznosti 146.032 2.076
11 Računi prevrednotenja 152.364 0
12 Kapital in rezerve 71.670 0
Skupaj obveznosti 1.444.562 −6.337
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije