Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 31. decembrī

09.01.2008.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Pirmdien, 2007. gada 31. decembrī zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 17.1 mljrd. euro, kas galvenokārt atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas, kā arī vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta pārdošanu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 3.4 mljrd. euro (līdz 153.8 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt izskaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 96 mljrd. euro). 0.3 mljrd. euro samazinājums darījumu rezultātā pilnībā kompensēja pārvērtēšanas rezultātā radušos pieaugumu. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 676.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 38.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 41.6 mljrd. euro (līdz 525.3 mljrd. euro). Pirmdien, 2007. gada 31. decembrī likviditāti samazinošai precizējošajai operācijai 150 mljrd. euro apmērā, kas tika veikta, piesaistot noguldījumus ar noteiktu termiņu, pienāca dzēšanas termiņš, bet tajā pašā dienā tika noslēgta jauna likviditāti samazinoša precizējošā operācija 101.6 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 8.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.9 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 44.2 mljrd. euro (līdz 267.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2007. gada 31. decembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 568.236 EUR par Trojas unci

1.4721 USD par 1 EUR

164.93 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.0740 EUR par 1 XDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 201,546 −17 17,069
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 135,171 119 −2,953
2.1 SVF debitoru parādi 9,055 0 −195
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 126,116 119 −2,758
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 41,911 49 −1,305
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,827 220 −28
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13,827 220 −28
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 637,176 69 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 368,607 0 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 268,476 0 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 91 69 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 23,898 146 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 96,045 −335 229
8 Valdības parāds euro 37,063 −2 −26
9 Pārējie aktīvi 324,609 100 −2,907
Kopā aktīvi 1,511,244 344 10,082
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 676,677 −1,886 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 379,181 2,671 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 267,335 44,180 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 8,831 6,935 0
2.3 Termiņnoguldījumi 101,580 −48,419 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,435 −25 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 126 −1 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 46,173 1,414 0
5.1 Saistības pret valdību 38,116 1,180 0
5.2 Pārējās saistības 8,057 234 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 45,090 −418 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,490 230 −94
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,552 −93 −593
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,552 −93 −593
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,278 0 −120
10 Pārējās saistības 124,377 −1,540 −5,460
11 Pārvērtēšanas konti 147,410 6 16,344
12 Kapitāls un rezerves 68,890 −40 6
Kopā pasīvi 1,511,244 344 10,082

Kontaktinformācija presei