Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 31. decembru 2007

9. januára 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V pondelok 31. decembra 2007 došlo k nárastu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 17,1 mld. EUR, najmä v dôsledku štvrťročného precenenia a v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 3,4 mld. EUR na 153,8 mld. EUR, predovšetkým pod vplyvom štvrťročného precenenia aktív a pasív.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) klesol o 0,1 mld. EUR na 96 mld. EUR, keď pokles o 0,3 mld. EUR v dôsledku transakcií prevýšil nárast spôsobený precenením. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,9 mld. EUR na 676,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 1,2 mld. EUR na 38,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 41,6 mld. EUR na 525,3 mld. EUR. V pondelok 31. decembra 2007 bola splatná sterilizačná dolaďovacia operácia v podobe termínovaných vkladov v objeme 150 mld. EUR a uskutočnila sa ďalšia vo výške 101,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 8,8 mld. EUR (v porovnaní s 1,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 44,2 mld. EUR na 267,3 mld. EUR.

Koncoročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na každú súvahovú položku k 31. decembru 2007 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku precenení na konci štvrťroka“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a výmenné kurzy:

Zlato: 568,236 EUR za uncu čistého zlata

1,4721 USD/EUR

164,93 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,0740 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 201 546 −17 17 069
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 135 171 119 −2 953
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 055 0 −195
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 126 116 119 −2 758
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 41 911 49 −1 305
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 827 220 −28
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 13 827 220 −28
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 637 176 69 0
5.1 Hlavné refinančné obchody 368 607 0 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 268 476 0 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 91 69 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 23 898 146 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 96 045 −335 229
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 063 −2 −26
9 Ostatné aktíva 324 609 100 −2 907
Úhrn aktív 1 511 244 344 10 082
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 676 677 −1 886 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 379 181 2 671 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 267 335 44 180 0
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 8 831 6 935 0
2.3 Termínované vklady 101 580 −48 419 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 435 −25 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 126 −1 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 46 173 1 414 0
5.1 Verejná správa 38 116 1 180 0
5.2 Ostatné záväzky 8 057 234 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 45 090 −418 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 490 230 −94
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 552 −93 −593
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 552 −93 −593
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 278 0 −120
10 Ostatné pasíva 124 377 −1 540 −5 460
11 Účty precenenia 147 410 6 16 344
12 Kapitál a rezervy 68 890 −40 6
Úhrn pasív 1 511 244 344 10 082

Kontakt pre médiá