Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 december 2007

9 januari 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 31 december 2007 motsvarade ökningen på 17,1 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar samt försäljning av guld av en en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 3,4 miljarder EUR till 153,8 miljarder EUR. Minskningen var främst ett resultat av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 96 miljarder EUR, med en minskning på 0,3 miljarder EUR som mer än uppvägde en ökning beroende på omvärderingar. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 676,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 38,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 41,6 miljarder EUR till 525,3 miljarder EUR. Måndagen den 31 december 2006 förföll en finjusterande transaktion på 150 miljarder EUR, genomförd i form av inlåning med fast löptid, och en ny på 101,6 miljarder EUR avvecklades samma dag.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 8,8 miljarder EUR (jämfört med 1,9 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 44,2 miljarder EUR till 267,3 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid årsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 31 december 2006 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka avseende värdereglering". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 568,236 EUR per fine oz.

1,4721 USD per EUR

164,93 JPY per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,0740 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 201.546 −17 17.069
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 135.171 119 −2.953
2.1 Fordringar på IMF 9.055 0 −195
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 126.116 119 −2.758
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 41.911 49 −1.305
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.827 220 −28
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.827 220 −28
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 637.176 69 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 368.607 0 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 268.476 0 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 91 69 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 23.898 146 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 96.045 −335 229
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.063 −2 −26
9 Övriga tillgångar 324.609 100 −2.907
Summa tillgångar 1.511.244 344 10.082
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 676.677 −1.886 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 379.181 2.671 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 267.335 44.180 0
2.2 Inlåningsfacilitet 8.831 6.935 0
2.3 Inlåning med fast löptid 101.580 −48.419 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.435 −25 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 126 −1 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 46.173 1.414 0
5.1 Offentliga sektorn 38.116 1.180 0
5.2 Övriga skulder 8.057 234 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 45.090 −418 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.490 230 −94
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.552 −93 −593
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.552 −93 −593
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.278 0 −120
10 Övriga skulder 124.377 −1.540 −5.460
11 Värderegleringskonton 147.410 6 16.344
12 Eget kapital 68.890 −40 6
Summa skulder 1.511.244 344 10.082
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media