Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 31 grudnia 2007 r.

9 stycznia 2008

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W poniedziałek, 31 grudnia 2007 r., wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 17,1 mld euro wynikał głównie z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny, a także sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 3,4 mld euro do poziomu 153,8 mld euro. Spadek ten wynikał przede wszystkim z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,1 mld euro do poziomu 96 mld euro; spadek o 0,3 mld euro w wyniku operacji z naddatkiem skompensował wzrost spowodowany aktualizacją wyceny. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,9 mld euro do poziomu 676,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 1,2 mld euro do poziomu 38,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 41,6 mld euro do poziomu 525,3 mld euro. W poniedziałek, 31 grudnia 2007 r., przypadł termin zapadalności absorbującej płynność operacji dostrajającej w postaci przyjęcia depozytów terminowych w kwocie 150 mld euro i tego samego dnia nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 101,6 mld euro.

Wykorzystanie kredytu banku centralnego na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 8,8 mld euro (w porównaniu z 1,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 44,2 mld euro do poziomu 267,3 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, dewizy, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik netto z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 31 grudnia 2007 r. jest wykazany w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe oraz cenę złota:

Złoto: 568,236 EUR za 1 uncję czystego złota

USD: 1,4721 USD za 1 EUR

JPY: 164,93 JPY za 1 EUR

SDR (MFW): 1,0740 EUR za 1 XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 201.546 −17 17.069
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 135.171 119 −2.953
2.1 Należności od MFW 9.055 0 −195
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 126.116 119 −2.758
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 41.911 49 −1.305
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 13.827 220 −28
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 13.827 220 −28
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 637.176 69 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 368.607 0 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 268.476 0 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 91 69 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 23.898 146 0
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 96.045 −335 229
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.063 −2 −26
9 Pozostałe aktywa 324.609 100 −2.907
Aktywa razem 1.511.244 344 10.082
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 676.677 −1.886 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 379.181 2.671 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 267.335 44.180 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 8.831 6.935 0
2.3 Depozyty terminowe 101.580 −48.419 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.435 −25 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 126 −1 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 46.173 1.414 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 38.116 1.180 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.057 234 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 45.090 −418 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 2.490 230 −94
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 15.552 −93 −593
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 15.552 −93 −593
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.278 0 −120
10 Pozostałe zobowiązania 124.377 −1.540 −5.460
11 Różnice z aktualizacji wyceny 147.410 6 16.344
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.890 −40 6
Pasywa razem 1.511.244 344 10.082

Kontakt z mediami