Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. gruodžio 31 d.

2008 01 09

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Pirmadienį, 2007 m. gruodžio 31 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 17,1 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo ir vienam iš Eurosistemos centrinių bankų atlikus aukso pardavimą (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,4 mlrd. eurų – iki 153,8 mlrd. eurų, daugiausia dėl kas ketvirtį atliekamo turto ir įsipareigojimų perkainojimo.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 96 mlrd. eurų. Sumažėjimas 0,3 mlrd. eurų dėl sandorių daugiau nei atsvėrė padidėjimą dėl perkainojimo. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 676,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 38,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 41,6 mlrd. eurų – iki 525,3 mlrd. eurų. Pirmadienį, 2007 m. gruodžio 31 d. baigėsi likvidumo mažinimo 150 mlrd. eurų vertės koreguojamosios operacijos pritraukiant terminuotuosius indėlius terminas. Tą pačią dieną buvo atlikta nauja 101,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 8,8 mlrd. eurų (palyginti su 1,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 44,2 mlrd. eurų – iki 267,3 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2007 m. gruodžio 31 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 568,236 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,4721 JPY/EUR

JPY: 164,93 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,0740 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 201 546 −17 17 069
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 135 171 119 −2 953
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 055 0 −195
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 126 116 119 −2 758
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 41 911 49 −1 305
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 827 220 −28
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 827 220 −28
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 637 176 69 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 368 607 0 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 268 476 0 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 91 69 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 23 898 146 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 96 045 −335 229
8 Valdžios skola eurais 37 063 −2 −26
9 Kitas turtas 324 609 100 −2 907
Visas turtas 1 511 244 344 10 082
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 676 677 −1 886 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 379 181 2 671 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 267 335 44 180 0
2.2 Indėlių galimybė 8 831 6 935 0
2.3 Terminuotieji indėliai 101 580 −48 419 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 435 −25 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 126 −1 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 46 173 1 414 0
5.1 Valdžiai 38 116 1 180 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 057 234 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 45 090 −418 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 490 230 −94
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 552 −93 −593
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 552 −93 −593
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 278 0 −120
10 Kiti įsipareigojimai 124 377 −1 540 −5 460
11 Perkainojimo sąskaitos 147 410 6 16 344
12 Kapitalas ir rezervai 68 890 −40 6
Visi įsipareigojimai 1 511 244 344 10 082

Kontaktai žiniasklaidai