Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. prosinci 2007

9. ledna 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V pondělí 31. prosince 2007 byl růst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 17,1 mld. EUR zejména důsledkem čtvrtletního přecenění a prodeje zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se především v důsledku čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv snížil o 3,4 mld. EUR na 153,8 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 96 mld. EUR, přičemž pokles ve výši 0,3 mld. EUR v důsledku transakcí více než vykompenzoval růst v důsledku přecenění. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) poklesla o 1,9 mld. EUR na 676,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 1,2 mld. EUR na 38,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 41,6 mld. EUR na 525,3 mld. EUR. V pondělí 31. prosince 2007 byla splatná operace jemného doladění k absorbování likvidity o objemu 150 mld. EUR v podobě příjmu termínovaných vkladů a ve stejný den byla vypořádána další v hodnotě 101,6 mld. EUR.

Objem prostředků poskytnutých pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) dosáhl 0,1 mld. EUR (na rozdíl od předchozího týdne, kdy tato facilita prakticky nebyla využívána), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 8,8 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 1,9 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 44,2 mld. EUR na 267,3 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních cen a kurzů. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 31. prosinci 2007 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 568,236 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,4721 USD/EUR

JPY: 164,93 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,0740 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 201 546 −17 17 069
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 135 171 119 −2 953
2.1 Pohledávky za MMF 9 055 0 −195
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 126 116 119 −2 758
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 41 911 49 −1 305
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 827 220 −28
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 827 220 −28
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 637 176 69 0
5.1 Hlavní refinanční operace 368 607 0 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 268 476 0 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 91 69 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 23 898 146 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 96 045 −335 229
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 063 −2 −26
9 Ostatní aktiva 324 609 100 −2 907
Aktiva celkem 1 511 244 344 10 082
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 676 677 −1 886 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 379 181 2 671 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 267 335 44 180 0
2.2 Vkladová facilita 8 831 6 935 0
2.3 Termínované vklady 101 580 −48 419 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 435 −25 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 126 −1 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 46 173 1 414 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 38 116 1 180 0
5.2 Ostatní závazky 8 057 234 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 45 090 −418 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 490 230 −94
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 552 −93 −593
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 552 −93 −593
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 278 0 −120
10 Ostatní pasiva 124 377 −1 540 −5 460
11 Účty přecenění 147 410 6 16 344
12 Kapitál a rezervní fondy 68 890 −40 6
Pasiva celkem 1 511 244 344 10 082

Kontakty pro média