Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 31 december 2007

9 januari 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

Op maandag 31 december 2007 was de stijging van EUR 17,1 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen evenals van verkopen (in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004) van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 3,4 miljard naar EUR 153,8 miljard. De daling was voornamelijk het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 96 miljard, waarbij de stijging ten gevolge van de herwaarderingsaanpassingen ruimschoots werd gecompenseerd door de daling van EUR 0,3 miljard ten gevolge van transacties. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,9 miljard naar EUR 676,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 1,2 miljard naar EUR 38,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 41,6 miljard naar EUR 525,3 miljard. Op maandag 31 december 2007 verviel een liquiditeitsverkrappende “fine-tuning”-transactie van EUR 150 miljard, uitgevoerd door het aantrekken van termijndeposito’s, en op dezelfde dag werd een nieuwe transactie van EUR 101,6 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 8,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 1,9 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 44,2 miljard naar EUR 267,3 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 31 december 2007 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 568,236 per fine ounce

USD: 1,4721 per EUR

JPY: 164,93 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,0740 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 201.546 −17 17.069
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 135.171 119 −2.953
2.1 Vorderingen op het IMF 9.055 0 −195
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 126.116 119 −2.758
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 41.911 49 −1.305
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.827 220 −28
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 13.827 220 −28
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 637.176 69 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 368.607 0 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 268.476 0 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 91 69 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 23.898 146 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 96.045 −335 229
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.063 −2 −26
9 Overige activa 324.609 100 −2.907
Totaal activa 1.511.244 344 10.082
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 676.677 −1.886 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 379.181 2.671 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 267.335 44.180 0
2.2 Depositofaciliteit 8.831 6.935 0
2.3 Termijndeposito's 101.580 −48.419 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.435 −25 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 126 −1 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 46.173 1.414 0
5.1 Overheid 38.116 1.180 0
5.2 Overige verplichtingen 8.057 234 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 45.090 −418 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.490 230 −94
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.552 −93 −593
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.552 −93 −593
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.278 0 −120
10 Overige passiva 124.377 −1.540 −5.460
11 Herwaarderingsrekeningen 147.410 6 16.344
12 Kapitaal en reserves 68.890 −40 6
Totaal passiva 1.511.244 344 10.082

Contactpersonen voor de media