Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 31. decembra 2007

9. januar 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 31. decembra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 17,1 milijarde EUR, kar odraža predvsem četrtletno prevrednotovalno prilagoditev ter prodajo zlata, ki jo je izvedla ena nacionalna centralna banka Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 3,4 milijarde EUR na 153,8 milijarde EUR. Sprememba je predvsem posledica četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 96 milijard EUR, pri čemer je bilo zmanjšanje v višini 0,3 milijarde EUR zaradi transakcij večje od povečanja zaradi prevrednotenja. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,9 milijarde EUR na 676,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 1,2 milijarde EUR na 38,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 41,6 milijarde EUR na 525,3 milijarde EUR. V ponedeljek, 31. decembra 2007, je zapadla operacija finega uravnavanja za umikanje likvidnosti v višini 150 milijard EUR, ki je potekala v obliki zbiranja vezanih vlog, na isti dan pa je bila poravnana nova v višini 101,6 milijarde EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 8,8 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je znašala 1,9 milijarde EUR).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 44,2 milijarde EUR na 267,3 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, vrednostni papirji in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. decembra 2007 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj:

Zlato: 568,236 EUR za unčo

USD: 1,4721 za EUR

JPY: 164,93 za EUR

Posebne pravice črpanja (PPČ): 1,0740 EUR za PPČ

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 201.546 −17 17.069
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 135.171 119 −2.953
2.1 Terjatve do MDS 9.055 0 −195
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 126.116 119 −2.758
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 41.911 49 −1.305
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 13.827 220 −28
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.827 220 −28
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 637.176 69 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 368.607 0 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 268.476 0 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 91 69 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 23.898 146 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 96.045 −335 229
8 Dolg širše države v EUR 37.063 −2 −26
9 Druga sredstva 324.609 100 −2.907
Skupaj sredstva 1.511.244 344 10.082
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 676.677 −1.886 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 379.181 2.671 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 267.335 44.180 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 8.831 6.935 0
2.3 Vezane vloge 101.580 −48.419 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.435 −25 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 126 −1 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 46.173 1.414 0
5.1 Širša država 38.116 1.180 0
5.2 Druge obveznosti 8.057 234 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 45.090 −418 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.490 230 −94
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.552 −93 −593
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.552 −93 −593
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.278 0 −120
10 Druge obveznosti 124.377 −1.540 −5.460
11 Računi prevrednotenja 147.410 6 16.344
12 Kapital in rezerve 68.890 −40 6
Skupaj obveznosti 1.511.244 344 10.082

Stiki za medije